Perkhidmatan  Bimbingan  Dan Kaunseling
Sekolah Menengah Kebangsaan Zaba
Negeri Sembilan Darul Khusus
 


                       Pendahuluan
                       Matlamat
                       Objektif
                       Carta Organisasi
                       Rancangan Sepanjang Tahun 1999
                       Bidang dan Tanggungjawab Kaunselor
                       Senarai Tugas
 

 
                            PENDAHULUAN
 

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling mula diperkenalkan di dalam sistem persekolahan kita pada tahun 1960an. Selama ini perkhidmatan ini lebih menitik beratkan bimbingan kerjaya dan pelajaran. Untuk memberi perkhidmatan bimbingan kerjaya dan pelajaran di sekolah -sekolah kursus pendedahan selama seminggu diadakan dari masa ke semasa oleh Bahagian Sekolah untuk guru-guru yang menjalankan tugas-tugas bimbingan.

  1. Bidang Akademik

Input

            1. Pemilihan mata pelajaran elektif
            2. Kemahiran Belajar
                a. Membaca
                b.Mencatat / mengambil nota
                c.Pengurusan Masa
                d. Pengurusan Diri
                e. Mendengar
                f. Mengingat
                g. Mengulangkaji
                h. Menjawab soalan peperiksaan
                i. Menghadapi peperiksaan
        3. Pengumpulan maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi
 

Kaedah

        Bimbingan kelompok, bimbingan individu,kaunseling kelompok, kaunseling individu, bilblio kaunseling, kursus, bengkel , kem/perkemahan, tayangan video, taklimat, kolokium,tutor sebaya,mento mentee, pembimbing rakan sebaya
 

2  Bidang Kerjaya

Input

            a. Inventori minat
            b. Inventori personaliti
            d. Pemilihan matapelajaran elektif
            e. Pengumpulan maklumat kerjaya
            f. Pendedahan kerjaya
            ( Peluang latihan kerjaya)
            g Penyebaran maklumat.

Kaedah

            Bimbingan kelompok, bimbingan individu, lawatan, ceramah, forum, seminar, tayangan video, pertandingan -pertandingan Buku Skrap Kerjaya dan Poster.
 

3. Bidang Psikososial & Kesejahteraan mental

Input

            a. Ujian Personaliti
            d.Senarai semakan masalah
            cMerujuk kad maklumat diri
            d.Kemahiran Komumikasi
            e Kemahiran Asartif/ Tegas Diri
            f. Penyaringan maklumat
            g.Pengurusan Tekanan
            h. Kemahiran Rohani
            i. Kemahiran Membuat Keputusan
            j.Kemahiran pengawalan diri
            k.Kemahiran Aplikasi
            l.Kemahiran Sintesis
            m.Kemahiran analisis kritikal
            n.Pengekalaan penghargaan kendiri/ Self Esteem
            o.Perkembangan keremajaan
            p.Pengendalian kendiri
            q.Program Orientasi
 

Kaedah

            Bimbingan kerjaya merentas ko-kurikulum, Kokurikulum, PRS, Bimbingan kelompok, kauseling individu,, bilbil kauseling, forum, kursus, bengkel, seminar, kem bina insan/ diri, kolokium, rehlah, lawatan, tayangan video, latihan dalam kumpulan, aktiviti simulasi, kumpulan, perkhemahan ibadah, ceramah- kaunseling keluarga, PRS.
 

4. Bidang Keibu-bapaan

Input

            a. Komunikasi
            b. Perkembangan individu
            c. Isu-isu kekeluargaan
                    i. Kepimpinan
                    ii. Perkembangan remaja masa kini dan akan datang
                    iii. Kerukunan dan kesejahteraan keluarga

Kaedah

            Ceramah, seminar, forum, bengkel, perkhemahan keluarga/ Hari keluarga/ Lawatan kerumah, kaunseling keluarga, khidmat konsultansi, kursus kemahiran keibubapaan, buletin keluarga, pameran.
 

Bidang Masalah Pelajar

Input

            a.Kemahiran komunikasi
            b.Kemahiran Penyelesaian Masalah
            c.Kepimpinan
            d.Kemahiran tegas diri
            e. Pembimbinga Rakan Sebaya(PRS)
            f.Kemahiran Sosial
            g.Kemahiran Pemilihan Aktiviti keutamaan.

Kaedah

            Kaunseling individu, kaunseling kelompok, latihan dalam kumpulan,lawatan kerumah,  ceramah, bengkel, praktikum PRS.
 

                                    SENARAI  TUGAS

PERINGKAT :  Bimbingan Dan Kaunseling
                            Sekolah Menengah / Rendah

JAWATAN  :  Pegawai Bimbingan Dan Kaunseling
                        Sekolah ( DG 3/ DG 6 )
 

1. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

2. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kejian keperluan soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pengtadbir, kakitangan sekolah, ibubapa dan bekas pelajar.

3. Merancang, mengawal selia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

4. Mengumpul , menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

5. Mengelola dan melaksanakan aktiviri Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instruction) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimun.

6. Merancang, melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesionbal dan beretika.

7. Merancang , melaksana dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.

8. Merancang , melaksana , mengawalselia serta menilai progrdam dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR,SPM ,SPMV dan STPM.

9.Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan,rokok dan alkohol.

10. Merancang, meyediakan dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.

11. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultansi dan rujukan, berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah.

12. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program  dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru  dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

13. Membuat penilian aktiviti, modul, model, instrumen, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

14. Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

15.Menjadi urusetia kepada jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

16. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

17. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya.

18.Menjadi personel perhubungan/ seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

19. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

20.Menjadi Ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perangan Sekolah.

21. Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

22. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus ketatanegaraan dan sebagainya.
 
 


[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]